✨ประเภทบทความ

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation)

โจทย์มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน  ACL ที่เป็นเครือข่าย Router on a stick ให้ทำ Static กับ Dynamic Overload NAT (NAPT)

1. Vlan 10 เปิดได้เฉพาะ Web

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)

Access Control List (ACL)

Access Control List (ACL) (Router on stick network)

โจทย์จากเครื่อข่าย Router on stick ให้ทำการกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน (ACL) ดังนี้

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)

Inter-VLAN Routing on Cisco switch Layer 3

Inter-Vlan routing on Cisco switch layer3

การทำ Inter-VLAN Routing บน Switch Layer 3 ของ Cisco เพื่อให้อุปกรณ์ในแต่ละเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้ โดยตัวอย่างจะทำการเชื่อมต่อ Switch L2 ที่มีวง VLAN อยู่ 3 วง เข้ากับ Switch L3

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Inter-VLAN Routing(Dedicated Interface)

Inter-VLan

Inter-VLAN

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Open Shortest Path First (OSPF)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Open Shortest Path First (OSPF) โดยใช้โปรแกรม   Cisco Packet Tracer

OSPF

 

รายการอุปกรณ์

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Routing Information Protocol (RIP)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ RIP Protocol โดยใช้โปรแกรม  Cisco Packet Tracer

RIP Protocol

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Static Route

วิธีออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Static Route โดยใช้โปรแกรม  Cisco Packet Tracer

Static Route

ประเภทเนื้อหาของ article
Computer Network
Rating
Average: 4 (1 vote)