การทำ EVSE Vehicle

 

link ในการทำ EVSE

https://www.youtube.com/watch?v=kqkEr93NjDg&t=218s

https://www.youtube.com/watch?v=SrZgN_EuRGw

 

 

 

Tags
ประเภทเนื้อหาของ article
Solar Cell
Rating
Average: 5 (1 vote)

Question about Zynq-7000 EMMC

 

Zynq-7000 EMMC Configuration Support

https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hpW9NSAU/zynq7000-emmc-configuration-support?language=en_US

 

eMMC device selection for Zynq 7000

https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hprmuSAA/emmc-device-selection-for-zynq-7000?language=en_US

ประเภทเนื้อหาของ article
FPGA Development
Rating
Average: 5 (1 vote)

When choosing a flash device to incorporate with Zynq-7000 devices and with Zynq UltraScale+ MPSoC devices

When choosing a flash device to incorporate with Zynq-7000 devices, it is important to consider the following logistical criteria:

  • Is the device supported with the Xilinx tools?
  • Will the device work with the Zynq device BootROM?
  • Is the device supported with software like U-Boot and Linux?

In addition, there are design considerations which include:

ประเภทเนื้อหาของ article
FPGA Development
Rating
Average: 5 (1 vote)

ตัวอย่าง esp32-mqtt-publish-subscribe

[EP.1] เชื่อมต่อโหนด MiniLink(ESP32) กับ AWS IoT Core โดยเครือข่าย WiFi / LoRaWAN และ NB-IoT

https://visitwnk.medium.com/ep-1-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-minilink-esp32-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-aws-iot-core-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-wifi-lorawan-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-nb-iot-b0d209406634

 

 

Smart Christmas Light With ESP32 and Tuya IoT Platform

Tags
ประเภทเนื้อหาของ article
Arduino
Rating
Average: 5 (1 vote)

ทดสอบการอ่านค่า PZEM ด้วย Raspberrypi

 

https://github.com/JhonControl/PZEM-004t-basic-ESP32-Arduino-ESP8266-Python-RPi/blob/master/PZEM_Python/PZEM-004-python.py

 

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)

ทดสอบส่งข้อมูล Protocal MQTT AWSIOT and Raspberrypi

 

 

เริ่มด้วยการเข้าไปใช้ AWS Iot แล้ว สร้าง Thing นั้นก็คืออุปกรณ์ Raspberry pi

ทดสอบส่งข้อมูลด้วย Protocal MQTT ระหว่าง AWSIOT และ Raspberry pi

โดยใช้ python script ตัวอย่างการติดต่อที่ได้จาก AWSIOT

 

aws

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)

Raspberry Pi (MQTT Server)

การทำ Raspberry Pi (MQTT Server)

อ้างอิงจาก

1.การติดตั้ง Mosquitto ให้กับ Raspberry Pi 3 Model B+ เพื่อใช้เป็น MQTT Server

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)

ลงโปรแกรม Raspberry Pi ให้ Pi Zero W

1. ให้ download Raspberry Pi Imager v1.8.1 มา เพื่อเป็นตัวโปรแกรม OS ลงใน micro SD card

2. ให้ดูวิธีทำตาม https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-zero-creation/using-rpi-imager

ขั้นตอนในตัวโปรแกรม  Raspberry Pi Imager v1.8.1 จะบอกอยู่แล้วดูไม่ยาก

Raspberry Pi Imager

 

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)

การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่ขาย)

https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/846

 

การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่ขาย)

Tags
ประเภทเนื้อหาของ article
Solar Cell
Rating
Average: 5 (1 vote)

Impedance Matching Calculator

The link of the impedance matching calculation, this tool helps you create a matching circuit so that optimal power transfer occurs between unmatched loads.

https://www.eeweb.com/tools/pi-match/

 

Other tools, RF design focus on the transmission of a signal without wires or another physical connection. 

https://www.eeweb.com/category/design-zones/rf-design/

 

ประเภทเนื้อหาของ article
Circuit Tips
Rating
Average: 5 (1 vote)

Inrush Current

When designing the circuit we have to analyze the inrush current from the power source to our module.

The problem from inrush current

ประเภทเนื้อหาของ article
Circuit Tips
Rating
Average: 5 (1 vote)

Using MATLAB Simulink to generate HDL code

Using MATLAB Simulink to generate HDL code for a Xilinx Zynq System on Chip would involve several steps, including:

  1. Creating a Simulink model of the system, which would include the various blocks and subsystems that make up the design.

  2. Configuring the Simulink model for code generation, which would include setting the target platform, specifying the clock, and other system-level parameters.

  3. Verifying the Simulink model through simulation, to ensure that it is functioning correctly and meets the design requirements.

ประเภทเนื้อหาของ article
FPGA Development
Rating
Average: 5 (1 vote)

How to implement bitstream scrubbing

VHDL code for FPGA bitstream scrubbing for a Xilinx Zynq System on Chip would involve several steps, including:

  1. Defining the VHDL architecture of the scrubbing module, which will include the logic for reading the bitstream, checking for errors, and correcting any errors that are found.

  2. Writing the VHDL code for the scrubbing module, which will include the state machine and the error detection and correction logic.

ประเภทเนื้อหาของ article
FPGA Development
Rating
Average: 5 (1 vote)

Implementing triple mode redundancy in a Xilinx Zynq

 

Triple mode redundancy can be implemented in a Xilinx Zynq System on Chip by using the built-in redundancy features of Zynq's programmable logic (PL) and processing system (PS) components. This can be achieved by configuring the PL to implement triple modular redundancy (TMR) for critical logic and using the PS's built-in redundancy features to implement TMR for the processor and memory subsystems.

ประเภทเนื้อหาของ article
FPGA Development
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is Frame relay?

Frame relay is a networking technology that is used to transmit data between devices over a wide area network (WAN). It is a high-speed, packet-switched technology that is used to connect devices located at different geographical locations, such as offices, data centers, and other networked facilities.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Implement a QPSK modulator in VHDL

QPSK, or Quadrature Phase Shift Keying, is a digital modulation scheme that encodes two bits of data onto a single carrier wave by shifting the carrier wave's phase by one of four possible values (0, 90, 180, or 270 degrees).

Here is an example of VHDL code that implements a QPSK modulator:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Turbo codes

Turbo codes are a type of error-correcting code that are designed to provide very high levels of error correction while still maintaining a reasonable data rate. They were developed in the 1990s and have since become widely used in a variety of applications, including satellite communication, wireless communication, and data storage.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Reed-Solomon codes

Reed-Solomon codes are a type of error-correcting code that is widely used in a variety of applications, including satellite communication, data storage, and digital communication. They are named after their inventors, Irving Reed and Gustave Solomon, who developed the codes in the 1960s.

Reed-Solomon codes are worked by adding extra bits, called parity bits, to the data being transmitted, which can be used to detect and correct errors that may occur during transmission.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Telecommand & Telemetry channel coding

In satellite communication systems, the telecommand channel is used to transmit control and command signals from a ground station to a satellite, while the telemetry channel is used to transmit data and other information from the satellite back to the ground station. Both of these channels can benefit from the use of error-correcting codes to improve the reliability of the communication link.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Space data link protocols

Space data link protocols are protocols that are used to transmit data between satellites and ground stations in satellite communication systems. There are a number of different types of space data link protocols that are used for different purposes and in different types of satellite communication systems. Here are a few examples of space data link protocols:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Convolutional code

A convolutional code is a type of error-correcting code that is used in communication systems to detect and correct errors that may occur during data transmission. Convolutional codes are a type of forward error correction (FEC) code, which means that they add redundant information to the data being transmitted in order to allow the receiver to detect and correct errors without the need for a feedback channel.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Onboard data handling (OBDH)

Onboard data handling (OBDH) refers to the processing, storage, and transmission of data on a spacecraft or satellite. OBDH systems are responsible for managing the flow of data within a spacecraft or satellite, as well as between the spacecraft or satellite and ground stations or other communication links.

OBDH systems typically include a range of hardware and software components, such as processors, memory, storage devices, and communication equipment. These components work together to perform tasks such as:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Protocols

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Protocols are a set of standards that are widely used in the space industry for transmitting telecommands and other types of data between satellites and ground stations. The CCSDS Protocols include a range of options for different types of data transmission, including protocols for command and control, telemetry, and file transfer.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is GeoTIFF ?

GeoTIFF is a public domain metadata standard which allows georeferencing information to be embedded within a TIFF (Tagged Image File Format) file. GeoTIFF files are used to store geospatial data, such as satellite imagery or topographic maps, and can be used by a variety of software applications, such as geographic information systems (GIS) or image processing tools.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

FreeRTOS in Xilinx system

FreeRTOS is an open source, real-time operating system (RTOS) that is designed for use on microcontrollers and other small, resource-constrained devices. Xilinx is a company that provides a range of programmable logic devices, including field-programmable gate arrays (FPGAs) and system-on-chips (SoCs).

To learn FreeRTOS on Xilinx devices, you can follow these steps:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is error detection and correction (EDAC)

Error detection and correction (EDAC) are techniques used to detect and correct errors that may occur during the transmission or storage of digital data.

Error detection involves adding extra information, called a checksum, to the data being transmitted or stored. The receiver or storage system can use this checksum to verify that the data has been received or stored correctly. If the checksum does not match the data, it indicates that an error has occurred and the data must be retransmitted or corrected.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is High-Level Data Link Control (HDLC) ?

The High-Level Data Link Control (HDLC) protocol is a link layer protocol that is used to provide reliable data transmission over a variety of physical layers.

HDLC is a bit-oriented protocol, which means that it operates at the level of individual bits rather than at the level of characters or bytes.

In HDLC, data is transmitted in the form of frames, which consist of a series of bits that contain the data being transmitted as well as control information.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

How to implement CAN protocol in a Xilinx FreeRTOS system

*/ /*-->*/

CAN is a communication protocol used in automotive and industrial control systems to allow devices to communicate with each other over a network. It is a robust protocol that is resistant to noise and interference, and it is widely used in a variety of applications.

ประเภทเนื้อหาของ article
FPGA Development
Rating
Average: 5 (1 vote)

Bootstrap คือ

Bootstrap คือ Free Frontend Framework ที่ช่วยปรับแต่งหน้าเว็บให้สวยงามและทำให้เราสร้างหน้าเว็บได้สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่ง Bootstrap จะมี CSS class แบบ Responsive web design ที่สามารถปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น มือถือหรือ notebook 

Bootstrap มีการจัด layout เป็นแบบระบบ grid ซึ่งหนึ่งหน้าจะแบบออกเป็น 12 columns และมี component สำเร็จรูปแบบต่างๆให้เราเลือกใช้เช่น table card, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels and many other, as well as optional JavaScript plugins

Tags
ประเภทเนื้อหาของ article
คอมพิวเตอร์
Rating
Average: 5 (1 vote)

การเปิด CADSTAR ใน Altium

 

วิธีการเปิด CADSTAR ใน Altium (The Altium Designer CADSTAR importer nominally supports CADSTAR versions 9 to 17)

pcb

 Importing a Design from CADSTAR into Altium Designer | Altium Designer 17.1 User Manual | Documentation

 

 

 

 

 

ประเภทเนื้อหาของ article
คอมพิวเตอร์
Rating
Average: 5 (1 vote)