การเปิด CADSTAR ใน Altium

 

วิธีการเปิด CADSTAR ใน Altium (The Altium Designer CADSTAR importer nominally supports CADSTAR versions 9 to 17)

pcb

 Importing a Design from CADSTAR into Altium Designer | Altium Designer 17.1 User Manual | Documentation

 

 

 

 

 

ประเภทเนื้อหาของ article
คอมพิวเตอร์
Rating
Average: 5 (1 vote)