✨ประเภทบทความ

What is Frame relay?

Frame relay is a networking technology that is used to transmit data between devices over a wide area network (WAN). It is a high-speed, packet-switched technology that is used to connect devices located at different geographical locations, such as offices, data centers, and other networked facilities.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Implement a QPSK modulator in VHDL

QPSK, or Quadrature Phase Shift Keying, is a digital modulation scheme that encodes two bits of data onto a single carrier wave by shifting the carrier wave's phase by one of four possible values (0, 90, 180, or 270 degrees).

Here is an example of VHDL code that implements a QPSK modulator:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Turbo codes

Turbo codes are a type of error-correcting code that are designed to provide very high levels of error correction while still maintaining a reasonable data rate. They were developed in the 1990s and have since become widely used in a variety of applications, including satellite communication, wireless communication, and data storage.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Reed-Solomon codes

Reed-Solomon codes are a type of error-correcting code that is widely used in a variety of applications, including satellite communication, data storage, and digital communication. They are named after their inventors, Irving Reed and Gustave Solomon, who developed the codes in the 1960s.

Reed-Solomon codes are worked by adding extra bits, called parity bits, to the data being transmitted, which can be used to detect and correct errors that may occur during transmission.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Telecommand & Telemetry channel coding

In satellite communication systems, the telecommand channel is used to transmit control and command signals from a ground station to a satellite, while the telemetry channel is used to transmit data and other information from the satellite back to the ground station. Both of these channels can benefit from the use of error-correcting codes to improve the reliability of the communication link.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Space data link protocols

Space data link protocols are protocols that are used to transmit data between satellites and ground stations in satellite communication systems. There are a number of different types of space data link protocols that are used for different purposes and in different types of satellite communication systems. Here are a few examples of space data link protocols:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Convolutional code

A convolutional code is a type of error-correcting code that is used in communication systems to detect and correct errors that may occur during data transmission. Convolutional codes are a type of forward error correction (FEC) code, which means that they add redundant information to the data being transmitted in order to allow the receiver to detect and correct errors without the need for a feedback channel.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

Onboard data handling (OBDH)

Onboard data handling (OBDH) refers to the processing, storage, and transmission of data on a spacecraft or satellite. OBDH systems are responsible for managing the flow of data within a spacecraft or satellite, as well as between the spacecraft or satellite and ground stations or other communication links.

OBDH systems typically include a range of hardware and software components, such as processors, memory, storage devices, and communication equipment. These components work together to perform tasks such as:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Protocols

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) Protocols are a set of standards that are widely used in the space industry for transmitting telecommands and other types of data between satellites and ground stations. The CCSDS Protocols include a range of options for different types of data transmission, including protocols for command and control, telemetry, and file transfer.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is GeoTIFF ?

GeoTIFF is a public domain metadata standard which allows georeferencing information to be embedded within a TIFF (Tagged Image File Format) file. GeoTIFF files are used to store geospatial data, such as satellite imagery or topographic maps, and can be used by a variety of software applications, such as geographic information systems (GIS) or image processing tools.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

FreeRTOS in Xilinx system

FreeRTOS is an open source, real-time operating system (RTOS) that is designed for use on microcontrollers and other small, resource-constrained devices. Xilinx is a company that provides a range of programmable logic devices, including field-programmable gate arrays (FPGAs) and system-on-chips (SoCs).

To learn FreeRTOS on Xilinx devices, you can follow these steps:

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is error detection and correction (EDAC)

Error detection and correction (EDAC) are techniques used to detect and correct errors that may occur during the transmission or storage of digital data.

Error detection involves adding extra information, called a checksum, to the data being transmitted or stored. The receiver or storage system can use this checksum to verify that the data has been received or stored correctly. If the checksum does not match the data, it indicates that an error has occurred and the data must be retransmitted or corrected.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

What is High-Level Data Link Control (HDLC) ?

The High-Level Data Link Control (HDLC) protocol is a link layer protocol that is used to provide reliable data transmission over a variety of physical layers.

HDLC is a bit-oriented protocol, which means that it operates at the level of individual bits rather than at the level of characters or bytes.

In HDLC, data is transmitted in the form of frames, which consist of a series of bits that contain the data being transmitted as well as control information.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 5 (1 vote)

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ Power Distribution Module

Test EM PDM

ภาพการออกแบบต้นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบการทำงาน Power Distribution Module สำหรับ Satellite Qualification Module

หนึ่งในกิจกรรมของทีมวิศวกร THEOS-2A ที่ได้นำวามรู้การพัฒนาดาวเทียมมาต่อยอดออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในดาวเทียมขึ้นเอง

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)

แผงวงจรดาวเทียม THEOS-2A ที่ออกแบบเอง

Payload Interface Board

⭐⭐ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการทำงาน OBDH (On-board Data Handling Hardware) ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาดาวเทียม ของดาวเทียม THEOS-2A (100kg) ที่บริษัท Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) ⭐⭐

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)

🌟 ประสบการณ์ การเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Advance VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.63 – 18 มี.ค.63 ณ Doulos Ltd.

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)

การอบรมหลักสูตร Training ESA operator course on solder assembly

Training ESA on solder assembly

การอบรมหลักสูตร Training ESA operator course on solder assembly in conformance with ECSS-QST-70-08 & ECSS-Q-ST-70-38 ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับมาตราฐานการเชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ตามมาตราฐานองค์กรด้านอวกาศของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 4 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย Portsmouth

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)

หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบยานอวกาศ (Spacecraft Systems Design)

Surrey Space Center

อีกหนึ่งประสบการณ์จากการเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมในโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A (100kg) ที่ประเทศอังกฤษ ภายโต้โครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2 (425Kg)

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)